Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

5Diogelwch Bwyd yn y Sector Cyhoeddus

Peidiwch anghofio

Diogelwch Bwyd yn y Sector Cyhoeddus

Wrth ymdrin â pharatoi a chyflenwi bwyd, mae'n hanfodol bod trefniadau rheoli contract tynn a gweithdrefnau diogelwch bwyd cadarn ar waith er mwyn rheoli cwynion, uwchgyfeirio a rheoli argyfwng. Mae hyn yn sicrhau dull cyson ac wedi'i ddogfennu o ymdrin â phroblemau’n ymwneud â bwyd a chyflenwyr.  Yn ogystal, argymhellir y canlynol:
• dylai’r holl staff priodol fod yn ymwybodol o'r gweithdrefnau hyn a’u dilyn yn ddi-ffael
• rolau a chyfrifoldebau clir ymhlith staff yn enwedig ar gyfer contractau bwyd cydweithredol
• rhoi sianeli cyfathrebu effeithiol ar waith – o fewn eich sefydliad a'r tu allan iddo
• meithrin diwylliant o 'rannu gwybodaeth', er mwyn sicrhau na fydd unrhyw broblemau bwyd difrifol yn cael eu dioddef ar wahân ond yn cael eu rhannu â sefydliadau eraill
• meithrin perthynas waith agos â Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd a swyddogion safonau masnach a’u hysbysu ar unwaith os bydd digwyddiad diogelwch bwyd yn codi. 

Bydd yr adran hon yn amlinellu'r gweithdrefnau diogelwch bwyd a argymhellir yn fanylach.

Cau

Peidiwch anghofio…

Esc i gau