Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

7Gweithdrefnau Diogelwch Bwyd

Peidiwch anghofio

Ystyriaethau Allweddol

Dyma rai ystyriaethau allweddol wrth ddatblygu gweithdrefnau rheoli argyfwng:

• Dylai staff arlwyo/cegin a phrynwyr bwyd i gyd fod yn gwbl ymwybodol o'r gweithdrefnau
• Dylai rolau a chyfrifoldebau fod yn glir yn enwedig gyda chontractau cydweithredol sy'n cynnwys awdurdodau / sefydliadau eraill
• Dylai gweithdrefnau effeithiol i reoli ac uwchgyfeirio cwynion fod yn eu lle i sicrhau bod y gweithdrefnau'n cael eu gweithredu ar unwaith os bydd digwyddiad diogelwch bwyd
• Mae cyfathrebu'n allweddol mewn argyfwng a dylech hysbysu eich Swyddog Iechyd yr Amgylchedd ar unwaith ynghyd â Safonau Masnach a rhannu gwybodaeth fel y bo'n briodol â sefydliadau eraill yn y sector cyhoeddus
• Dylech fod yn barod am alwadau gan y wasg a rhieni sy'n pryderu, ac ati a sicrhau bod person enwebedig i ymdrin â'r rhain ac ymateb y cytunwyd arno
• Yna bydd eich Swyddog Iechyd yr Amgylchedd yn hysbysu'r ASB a chyrff rheoleiddiol eraill priodol a bydd rhybuddion bwyd yn cael eu cyhoeddi.  Os yw'n ddigwyddiad difrifol, bydd y Cynllun Rheoli Achosion (a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru ar y cyd â'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn cael ei weithredu a bydd rhybuddion bwyd yn cael eu cyhoeddi, ac ati.  Dolenni allanol cysylltiedig.
• Cynllun ar gyfer Achosion o Glefydau Trosglwyddadwy i Gymru (Saesneg yn unig)

Cau

Peidiwch anghofio…

Esc i gau