Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

7Gweithdrefnau Diogelwch Bwyd

Peidiwch anghofio

Rheoli Argyfwng

Waeth faint o ymdrech a wneir i gymryd camau atal hanfodol, mae angen i'r holl fusnesau a sefydliadau bwyd sy'n cyflenwi bwyd i'r cyhoedd gynllunio'n drylwyr ar gyfer yr hyn na ellir ei ddychmygu.

Mae'n hanfodol bod Gweithdrefnau Rheoli Argyfwng effeithiol yn eu lle, i'w dilyn os bydd achos o wenwyn bwyd yn eich awdurdod / sefydliad neu mewn cysylltiad â'ch gwasanaeth. Dylai'r rhain fod yn glir ac yn gryno, gan nodi'n union yr hyn sydd angen ei wneud, gan bwy ac ar ba bwynt er mwyn lleihau'r risg i ddiogelwch y cyhoedd.  Yn ogystal, argymhellir sefydlu Grŵp Gweithredu Achos yn cynnwys personél allweddol y bydd ganddynt gamau gweithredu penodol i'w gwneud.

Mae'r adran hon yn ystyried meysydd allweddol i'w cynnwys yn eich gweithdrefnau, yn darparu gweithdrefnau Rheoli Argyfwng a awgrymir y gallwch eu defnyddio os bydd angen ynghyd ag awgrymiadau o ran yr hyn i'w wneud os bydd Hysbysiad Gwahardd Brys Hylendid yn cael ei gyflwyno i un o'ch cyflenwyr.

Cau

Peidiwch anghofio…

Esc i gau