Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

7Gweithdrefnau Diogelwch Bwyd

Peidiwch anghofio

Rheoli Contractau

Pan fydd ymarfer tendro wedi'i gynnal a'r contract wedi'i ddyfarnu, mae'n hanfodol bod proses rheoli contract effeithiol ar waith i sicrhau bod y contract yn gweithredu fel y'i bwriadwyd, bod ansawdd a pherfformiad yn cael ei gynnal, bod cyfarfodydd adolygu rheolaidd yn cael eu cynnal gyda chyflenwyr a bod data’n cael eu cofnodi.

Gellir diffinio Rheoli Contract fel:

•  Sicrhau bod y cytundeb contract gorau ar gyfer eich sefydliad yn cael ei sefydlu a'i weithredu, gan alluogi'r ddwy ochr i fodloni eu rhwymedigaethau'n llawn neu ragori arnynt drwy ddarparu'r canlynol:
•  Yr ansawdd cywir
•  Yn brydlon
•  O fewn y gyllideb/pris
•  Yn cydymffurfio'n llawn â'ch holl anghenion iechyd/diogelwch ac amgylcheddol.

Ystyrir yr ystyriaethau allweddol ar gyfer rheoli contract yn yr isadran nesaf - wedi'i dilyn gan brif elfennau DPAau, data gwariant, rheoli cyflenwyr a datblygu perthynas â'r cwsmer.

Os bydd contract bwyd yn cael ei reoli'n dda, mae'r tebygolrwydd o ddigwyddiad diogelwch bwyd yn cael ei leihau.  Fodd bynnag, gallai hyn ddigwydd ac yn yr adran nesaf ystyrir pwysigrwydd sicrhau bod Gweithdrefnau Rheoli Cwynion cadarn ar waith os bydd hyn yn digwydd.

Cau

Peidiwch anghofio…

Esc i gau