Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

7Gweithdrefnau Diogelwch Bwyd

Peidiwch anghofio

Rheoli Cwynion ac Uwchgyfeirio

Mae angen i fusnesau bwyd a sefydliadau sy'n ymwneud â chyflenwi bwyd i'r cyhoedd sicrhau bod ganddynt weithdrefn rheoli cwynion bwyd gadarn ar waith, i'w dilyn os bydd materion yn ymwneud â diogelwch a/neu ansawdd bwyd yn codi gyda chyflenwyr bwyd.

Dylid sicrhau bod yr holl staff yn ymwybodol o'r weithdrefn a'u bod yn ei dilyn yn ddi-ffael.  Mae hyn yn sicrhau bod dull clir a chyson ar waith i gofnodi cwynion gan gyflenwyr a gweithredu arnynt a'u hadolygu.

Y neges allweddol mewn achos yn ymwneud â bwyd yw - RHOWCH WYBOD I'CH SWYDDOG IECHYD YR AMGYLCHEDD AR UNWAITH.  Yna mae Swyddog Iechyd yr Amgylchedd yn gyfrifol am gymryd y camau gweithredu priodol i leihau'r risg i'r holl gwsmeriaid a rhoi gwybod i'r ASB fel y bo'n briodol.  Dylech hefyd roi gwybod i'ch swyddog Safonau Masnach.

Argymhellir bod angen i'r canlynol fod ar waith er mwyn rheoli problemau'n effeithiol:

•  Gwirio a phrofi bwyd a ddosberthir i'ch cegin / uned arlwyo
•  Ymwybyddiaeth o ddiffiniadau o risg
•  Gweithdrefnau cwyno ac uwchgyfeirio clir
•  Gweithdrefnau rheoli argyfwng

Argymhellir bod swyddogion caffael bwyd / staff arlwyo yn cynnwys eu Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd/Safonau Masnach yn weithredol wrth lunio neu weithredu eu gweithdrefn gwyno ar gyfer cyngor ar y math o faterion a ddylai gael eu hatgyfeirio atynt a'r dulliau ar gyfer gwneud hynny.

Ystyrir pob un o'r meysydd uchod yn fanylach yn yr isadrannau canlynol.

Cau

Peidiwch anghofio…

Esc i gau