Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

7Gweithdrefnau Diogelwch Bwyd

Peidiwch anghofio

GWEITHRED: Sicrhau bod prosesau tynn o reoli contract yn cael eu cynnal a bod gweithdrefnau diogelwch bwyd yn cael eu dilyn gan yr holl staff perthnasol. Rhannu unrhyw bryderon diogelwch bwyd â chydweithwyr yn y sector cyhoeddus.

Canlyniadau allweddol

  • Mae dull cyson wedi'i ddogfennu yn ei le ar gyfer ymdrin â phroblemau bwyd a chyflenwyr sy'n cael ei gyfathrebu'n dda ymhlith y staff perthnasol.

Gweithdrefnau Diogelwch Bwyd

Wrth ymdrin â pharatoi a chyflenwi bwyd, mae'n hanfodol bod rheoli contract tynn yn cael ei gynnal a bod gweithdrefnau diogelwch bwyd cadarn yn eu lle ar gyfer rheoli cwynion, uwchgyfeirio a rheoli argyfwng. Mae hyn yn sicrhau dull cyson ac wedi'i ddogfennu at ymdrin â phroblemau a chyflenwyr bwyd.  Yn ogystal, argymhellir y canlynol:

•  dylai'r holl staff priodol fod yn ymwybodol o'r gweithdrefnau hyn a’u dilyn yn ddi-ffael
•  rolau a chyfrifoldebau clir ymhlith staff yn enwedig ar gyfer contractau bwyd cydweithredol
•  rhoi sianeli cyfathrebu effeithiol ar waith - o fewn eich sefydliad a'r tu allan iddo
•  meithrin diwylliant o 'rannu gwybodaeth', er mwyn sicrhau na fydd unrhyw broblemau bwyd difrifol yn cael eu dioddef ar wahân ond yn cael eu rhannu â sefydliadau eraill
•  meithrin perthynas waith agos â Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd a swyddogion safonau masnach a’u hysbysu ar unwaith os bydd digwyddiad diogelwch bwyd. 

Bydd yr adran hon yn amlinellu'r gweithdrefnau diogelwch bwyd a argymhellir yn fanylach.

Cau

Peidiwch anghofio…

Esc i gau