Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

Caffael bwyd yn y Sector Cyhoeddus

Mae tua £5.5 biliwn y flwyddyn yn cael ei wario ym maes caffael yn y sector cyhoeddus yng Nghymru. Mae gan y sector cyhoeddus ddyletswydd i wneud y defnydd gorau o arian cyhoeddus a chael y gwerth gorau o'r arian y mae’n ei wario. Fodd bynnag, nid yw hynny'n golygu dewis y pris isaf ac yn sicr o ran bwyd, diogelwch ac ansawdd bwyd ddylai fod yn brif ffactorau.

Mae'r sector cyhoeddus yng Nghymru yn gwario tua £75m ar fwyd bob blwyddyn.   Mae Awdurdodau Lleol yn gyfrifol am hanner y gwariant hwn, wedi'u dilyn gan y GIG, Addysg Uwch, Addysg Bellach a'r Weinyddiaeth Amddiffyn. Cig ffres sy’n cyfrif am y rhan fwyaf o’r gwariant, wedyn ffrwythau a llysiau, llaeth, diodydd ysgafn, bara, cynhyrchion llaeth, prydau parod a dŵr.

Mae Gwerth Cymru yn annog sefydliadau i ddilyn y Canllaw Bwyd hwn a defnyddio Siarter Bwyd Cymru, 'Prynu Bwyd Diogel ar gyfer y Plât Cyhoeddus', wrth osod contractau bwyd. Dylid mabwysiadu arferion da fel sicrhau bod eu cyflenwyr bwyd yn destun archwiliadau hylendid bwyd, sicrhau bod diogelwch bwyd a gweithdrefnau dewis cyflenwyr cadarn yn cael eu hymgorffori yn eu tendrau ar gyfer contractau bwyd a bod gweithdrefnau cwyno a rheoli contractau effeithiol ar waith ac yn cael eu hadolygu'n rheolaidd.

Lawrlwytho dogfennau

  • Adobe PDF document
    Math o ffeil: Adobe PDF document
Cau

Peidiwch anghofio…

Esc i gau