Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

3Hylendid a Diogelwch Bwyd

Peidiwch anghofio

Rhestr Wirio Hylendid a Diogelwch Bwyd

Cyfrifoldeb pob sefydliad unigol a busnes bwyd yw sicrhau bod gweithdrefnau a phrosesau ar waith sy'n sicrhau bod yr eiddo rydych yn gweithio ynddo, y staff sy'n paratoi bwyd, yr offer rydych yn ei ddefnyddio'r a'r bwyd rydych yn ei werthu, yn ddiogel ac yn hylan.

Mae'n debygol bod gennych restr wirio eisoes sy'n cwmpasu'r holl feysydd allweddol fel rhan o'ch Llawlyfr Ansawdd ond fel canllaw, mae Rhestr Wirio Hylendid a Diogelwch Cegin wedi'i pharatoi gan Gwerth Cymru ar y cyd â Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd, yr ASB a Safonau Masnach i'ch cynorthwyo i fodloni'r gofynion hyn.

Drwy ddilyn yr holl bwyntiau yn y rhestr wirio hon, bydd eich gweithdrefnau HACCP yn haws eu rheoli.

Os bydd angen rhagor o gyngor arnoch, dylai eich Swyddog Iechyd yr Amgylchedd lleol allu eich cynorthwyo.

Lawrlwytho dogfennau

Cau

Peidiwch anghofio…

Esc i gau