Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

3Hylendid a Diogelwch Bwyd

Peidiwch anghofio

GWEITHRED: Mae diogelwch bwyd yn un o'r gofynion sylfaenol mewn contractau bwyd. Fel rhan o'r contract cyflenwi, sicrhewch ei bod yn ofynnol i'r holl gyflenwyr bwyd gael Archwiliadau Hylendid Bwyd llwyddiannus.

Canlyniadau allweddol

  • Mae bwyd diogel yn cael ei gyflenwi drwy gydymffurfio â'r ddeddfwriaeth gaffael a’r ddeddfwriaeth bwyd berthnasol.

Mae pob sefydliad a busnes sy'n gweini bwyd a/neu ddiodydd i aelodau o'r cyhoedd yn cael eu llywodraethu gan gyfreithiau a rheoliadau sydd wedi'u rhoi ar waith i sicrhau diogelwch bwyd. Mae dyletswydd gyfreithiol ar bob cyflogai i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â pholisi diogelwch bwyd a gweithdrefnau cysylltiedig y sefydliad.

Cyfrifoldeb pob sefydliad ledled Cymru yw sicrhau bod ganddo drefniadau priodol ar waith i fodloni gofynion hylendid bwyd a diogelwch bwyd.  Rhaid rhoi Cynlluniau HACCP ar waith sy'n rhan sylfaenol o redeg y busnes o ddydd i ddydd, ochr yn ochr â Gweithdrefnau Cegin a Hylendid Bwyd.  Argymhellir hefyd bod sefydliadau'n sicrhau bod eu cyflenwyr bwyd yn destun archwiliadau hylendid bwyd annibynnol, dirybudd gan drydydd partïon ar gyfer bwydydd risg uchel. Hwn oedd yr unig argymhelliad caffael a ddeilliodd o adroddiad yr Athro Pennington i'r achos o e-coli yn 2005.

Mae'r adran hon yn edrych yn fanylach ar bob un o'r meysydd hyn.

Cau

Peidiwch anghofio…

Esc i gau