Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

2Fframweithiau Deddfwriaethol yn y Sector Cyhoeddus

Peidiwch anghofio

Fframwaith Deddfwriaeth Caffael Cyhoeddus

Mae caffael cyhoeddus yn cael ei ddylanwadu gan ddeddfwriaeth sydd wedi'i deddfu yn Ewrop a'r DU.  Lle mae contractau ar gyfer nwyddau a gwasanaethau yn uwch na throthwy penodol, ceir rheolau y mae'n rhaid eu dilyn mewn perthynas â hysbysebu'r contract, rhoi darpar gyflenwyr ar y rhestr fer, gwerthuso cyflenwr/cyflenwyr llwyddiannus a'u dewis.

Nod Cyfarwyddebau Caffael yr UE 2014, a drosir i gyfraith genedlaethol drwy Reoliadau Contractau Cyhoeddus 2015, yw agor y farchnad caffael cyhoeddus er mwyn cynyddu masnach drawsffiniol yn yr UE. Mae angen dilyn egwyddorion tegwch, peidio â gwahaniaethu, tryloywder a chymesuredd wrth osod contractau. 

Mae'n debygol y bydd unrhyw broses gaffael gyhoeddus sy'n rhoi blaenoriaeth i unrhyw gyflenwr neu gontractwr ar sail cenedligrwydd neu leoliad yn torri Cytuniad yr Undeb Ewropeaidd. Mae cyfleoedd i nodi bwyd a diod o rai lleoliadau drwy statws Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig (PGI) rhai bwydydd (ystyrir hyn yn ddiweddarach yn y Canllaw). Fodd bynnag, mae'r gallu i gyfiawnhau polisi blaenoriaeth ar gyfer cynhyrchion neu wasanaethau o ranbarth neu leoliad penodol yn gyfyngedig iawn.

Bydd  dolenni i ragor o wybodaeth ar Ddeddfwriaeth Gaffael yr UE a Deddfwriaeth Gaffael y DU yn y Canllaw Cyffredinol, sy'n cael ei ailddatblygu ar hyn o bryd, yn cael eu darparu maes o law pan fydd yn ôl ar lein.

Os bydd angen cymorth ac arweiniad arnoch yn ymwneud â dehongli a chymhwyso deddfwriaeth a pholisi caffael, cyfeiriwch at y protocol ar gyfer darparu canllawiau polisi a chymorth a atodir isod.

Lawrlwytho dogfennau

  • Microsoft Word document
    Math o ffeil: Microsoft Word document
Cau

Peidiwch anghofio…

Esc i gau