Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

2Fframweithiau Deddfwriaethol yn y Sector Cyhoeddus

Peidiwch anghofio

Hylendid Cig

Sefydlwyd y Gwasanaeth Hylendid Cig ar 1 Ebrill 1995, gan gymryd y cyfrifoldeb dros ddyletswyddau archwilio cig mewn safleoedd cig ffres ar gyfer tua 300 o awdurdodau lleol yng Nghymru, Lloegr a'r Alban. Rôl y Gwasanaeth Hylendid Cig yw helpu i sicrhau bod y diwydiant cig yn diogelu iechyd y cyhoedd - ac iechyd a lles anifeiliaid pan fyddant yn cael eu lladd - drwy roi rheolaethau swyddogol ar waith mewn safleoedd cig ffres cymeradwy.

Mae'r Gwasanaeth Hylendid Cig yn un o Asiantaethau Gweithredol yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB). Yr ASB yw’r awdurdod cymwys canolog yn y DU sy'n gyfrifol am gynnal rheolaethau swyddogol. Mae'r rheolaethau hyn yn ei gwneud yn ofynnol i archwilio'r holl anifeiliaid, carcasau ac offal drwy archwiliadau’n seiliedig ar risg er mwyn cadarnhau bod safleoedd cig ffres cymeradwy yn cydymffurfio â Rheoliadau Hylendid Bwyd yr UE. Mae'r Gwasanaeth Hylendid Cig yn gwneud y gwaith ar ran yr ASB.  Mae'r Gwasanaeth Hylendid Cig hefyd yn cynnal rheolaethau swyddogol ar ran Defra ar iechyd a lles anifeiliaid (gweler y ddolen isod) i sicrhau cydymffurfiaeth â gofynion deddfwriaethol.

Mae'r Gwasanaeth Hylendid Cig yn cynnal y rheolaethau hyn mewn lladd-dai, ffatrïoedd torri cig a chyfleusterau anifeiliaid hela gwyllt a safleoedd briwgig a chynhyrchion cig wedi'u cyd-leoli. Mae gan y Gwasanaeth Hylendid Cig ddyletswydd i ddarparu'r gwasanaethau hyn yn ôl y galw, 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn, yng Nghymru, Lloegr a'r Alban. Ceir rhagor o wybodaeth ar wefan hylendid cig yr ASB.
Cau

Peidiwch anghofio…

Esc i gau