Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

2Fframweithiau Deddfwriaethol yn y Sector Cyhoeddus

Peidiwch anghofio

Fframwaith Deddfwriaethol Bwyd

Mae busnesau bwyd yn cael eu llywodraethu gan ddeddfwriaeth a rheoliadau bwyd. Mae'r prif gyfreithiau bwyd sy'n berthnasol yn y DU fel a ganlyn ond mae'r rhain yn newid dros amser ac yn cael eu diweddaru felly sicrhewch eich bod yn gwirio deddfwriaeth bresennol gyda'ch Swyddog Iechyd yr Amgylchedd neu'r Asiantaeth Safonau Bwyd cyn gosod contractau bwyd:

• Mae Deddf Diogelwch Bwyd 1990 (fel y'i diwygiwyd) yn rhoi'r fframwaith ar gyfer yr holl ddeddfwriaeth bwyd ym Mhrydain Fawr – mae deddfwriaeth debyg yn berthnasol yng Ngogledd Iwerddon. Ceir canllaw defnyddiol ar gyfer y Ddeddf Diogelwch Bwyd i fusnesau bwyd isod. Mae'r canllaw yr un mor berthnasol i weithwyr proffesiynol caffael/prynwyr yn ymwneud â'ch rôl/cyfrifoldebau cyfreithiol fel gweithredwyr Busnes Bwyd o dan y Ddeddf Diogelwch Bwyd.

• Mae Rheoliad Cyfraith Bwyd Cyffredinol (CE) Rhif 178/2002 yn ddeddfwriaeth y Comisiwn Ewropeaidd ar ddiogelwch bwyd cyffredinol. Mae hyn yn cynnwys gofynion ar y gallu i olrhain.

• Mae'r Rheoliadau Bwyd Cyffredinol 2004 (fel y'u diwygiwyd) yn darparu ar gyfer gorfodi rhai darpariaethau Rheoliad (CE) 178/2002 (gan gynnwys cosbau penodol) a diwygiadau i Ddeddf Diogelwch Bwyd 1990 i sicrhau bod y ddeddf yn unol â Rheoliad (CE) 178/2002. Mae deddfwriaeth debyg yn berthnasol yng Ngogledd Iwerddon.

• Mae Rheoliad  (CE) Rhif  852/2004 Senedd Ewrop a'r Cyngor ar Hylendid Bwydydd bellach yn berthnasol i'r holl fusnesau bwyd ac eithrio cynhyrchwyr sylfaenol.

• Rheoliad  (CE) Rhif  853/2004 Senedd a Chyngor Ewrop sy'n gosod rheolau hylendid penodol ar gyfer bwyd sy'n dod o anifeiliaid.

• Rheoliad (CE) Rhif  854/2004 Senedd a Chyngor Ewrop sy'n gosod rheolau ar gyfer trefnu rheolaethau swyddogol ar gynhyrchion sy'n dod o anifeiliaid i'w fwyta gan bobl.

• Daeth Rheoliadau Hylendid Bwyd (Cymru) 2006 i rym hefyd ym mis Ionawr 2006. Mae Canllawiau ar y Rheoliadau Hylendid Bwyd ar gael isod.

Cau

Peidiwch anghofio…

Esc i gau