Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

2Fframweithiau Deddfwriaethol yn y Sector Cyhoeddus

Peidiwch anghofio

Pa fesurau y gallaf eu cymryd i ddiwallu gofynion Diwydrwydd Dyladwy gyda chyflenwyr?

Dylai diwydrwydd dyladwy gael ei gynnal mor gynnar ag sy'n rhesymol yn y broses. Gallai hyn osgoi cyflenwyr sy'n tendro nad ydynt yn bodloni'r gofynion a bydd yn rhoi digon o amser i gyflenwyr ddatrys unrhyw ddiffygion cyn tendro. Dylai prynwyr bwyd:

 • Weithio gyda Chyflenwyr sy'n destun Arolygiad Archwilio Diogelwch Bwyd gan Drydydd Parti Bwyd a Systemau Rheoli.
• Sicrhau bod diogelwch ac ansawdd bwyd yn ofynion sylfaenol mewn tendrau bwyd
• Sicrhau eich bod ond yn contractio cyflenwyr sy'n bodloni eu gofynion cyfreithiol o gael cynlluniau HACCP a gweithdrefnau olrhain llawn ar waith.

Mae'n bwysig ei bod yn ofynnol i’r rhai sy’n cyflenwi bwyd i sefydliadau’r sector cyhoeddus (yn enwedig ysgolion ac ysbytai) gael archwiliadau hylendid bwyd llwyddiannus - yn enwedig lle mae bwyd risg uchel dan sylw a dylai hyn fod yn un o’r amodau cyflenwi/y contract. Dylai awdurdodau sy’n contractio wneud y trefniadau angenrheidiol ar gyfer achrediad trydydd parti  gyda chwmni archwilio er mwyn i'r archwiliadau hyn gael eu cynnal. Gweler y ddolen isod os hoffech wirio pa gytundebau sydd yn eu lle gyda'r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol y gallwch eu defnyddio.

Os, am unrhyw reswm, nad yw hyn y bosibl, dylech allu dangos eich bod wedi cymryd yr holl gamau rhesymol i asesu'r risgiau a'u lliniaru, a sefydlu rheolaethau sy'n briodol i'r risgiau:-

• Gofyn am adroddiadau Iechyd yr Amgylchedd, adroddiadau'r Gwasanaeth Hylendid Cig (os cyflenwir cig), adroddiadau Safonau Masnach
• Ymweld â chyflenwyr yn eu safleoedd a / neu ofyn i Swyddog Iechyd yr Amgylchedd am eich awdurdod i ymweld, cwblhau gwiriadau ansawdd, sicrhau eich bod yn cadw cofnodion materion diogelwch bwyd / cwynion, ac ati.

Cau

Peidiwch anghofio…

Esc i gau