Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

2Fframweithiau Deddfwriaethol yn y Sector Cyhoeddus

Peidiwch anghofio

Beth sydd angen i'r prynwr bwyd ei wneud?

Er mwyn sicrhau bod amddiffyniad diwydrwydd dyladwy yn ei le, mae angen i'r prynwr sicrhau:

•  Bod yr holl gamau rhagofalus rhesymol wedi'u cymryd;
•  Bod y prynwr wedi arfer yr holl ddiwydrwydd dyladwy i osgoi'r drosedd boed yn bersonol neu drwy unrhyw berson o dan ei reolaeth.
•  Nid yw'r gofynion hyn yn ddewisiadau amgen - rhaid dangos y ddau

Mae "Cymryd pob cam rhagofalus rhesymol" yn ymwneud â sefydlu systemau rheolaeth sy’n briodol i'r risg.
Er mwyn gwneud hyn mae angen i'r prynwr bwyd:

•  Sicrhau bod diogelwch bwyd yn un o'r gofynion sylfaenol mewn tendrau bwyd
•  Sicrhau proses cyn-gymhwyso a dewis ofalus mewn perthynas â chyflenwyr drwy ddefnyddio data cadarn o:-
     -  Adroddiadau Iechyd yr Amgylchedd, adroddiadau'r Gwasanaeth Hylendid Cig, os oes cig dan sylw, adroddiadau Safonau Masnach, Archwiliadau gan drydydd Parti, archwiliadau technegol eich hunain yn erbyn meini prawf penodol.

•  Sicrhau bod gweithdrefnau cadarn ar waith i Reoli Contractau, Rheoli Cwynion ac Uwchgyfeirio (ystyrir hyn yn ddiweddarach yn yr adran Gweithdrefnau Diogelwch Bwyd)
•  Sicrhau bod cydweithio agos â'r cyrff rheoliadol a gorfodi priodol a bod unrhyw bryderon am ddiogelwch bwyd yn cael eu cyfeirio at Swyddog Iechyd yr Amgylchedd.

Argymhellir y dylai sefydliadau gontractio â chyflenwyr sy'n gweithredu o fewn cynllun ‘Archwiliad Diogelwch Bwyd’ (rheoli) neu gyflenwyr a fydd yn cydweithredu i ddod yn rhan o system o'r fath.  Fel arall, dylent ddeall yn llawn y risgiau sy'n gysylltiedig â'r cyflenwr a'r cynnyrch hwn ac i arfer yr holl ddiwydrwydd dyladwy i ddileu'r risgiau hyn fel bod y prynwr yn gallu dangos bod:-   

     -  Yr holl gamau rhagofalus rhesymol wedi'u cymryd a
     -  Bod y systemau rheolaeth yn briodol i'r risg.

Cau

Peidiwch anghofio…

Esc i gau