Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

2Fframweithiau Deddfwriaethol yn y Sector Cyhoeddus

Peidiwch anghofio

Diwydrwydd Dyladwy

Beth yw Diwydrwydd Dyladwy?

Mae gan sefydliadau'r sector cyhoeddus ddyletswydd i gynnal proses diwydrwydd dyladwy sy'n ei gwneud yn ofynnol eu bod wedi cymryd camau rhesymol i archwilio'n ffisegol weithrediad a samplau bwyd y cyflenwr er mwyn gwirio cydymffurfiaeth â'u gofynion ar gyfer systemau iechyd a diogelwch (a systemau HACCP), ansawdd bwyd a’r math sydd ynddo, a chysondeb.

Diwydrwydd dyladwy yw'r unig amddiffyniad o dan y gyfraith, lle y gallai person gael ei ryddfarnu o drosedd os gall brofi ei fod wedi cymryd 'pob cam rhagofalus rhesymol ac wedi arfer pob diwydrwydd dyladwy i osgoi cyflawni'r drosedd honno.'

Mae rhai sefydliadau'n cynnal y swyddogaeth hon eu hunain, mae eraill yn is-gontractio hyn i ddarparwyr gwasanaeth arbenigol. Mae’n ofynnol cynnal adolygiadau cyfnodol o gyflenwyr presennol hefyd.

Caiff diwydrwydd dyladwy ei ystyried yn fanylach yn yr adran hon.

Cau

Peidiwch anghofio…

Esc i gau