Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

2Fframweithiau Deddfwriaethol yn y Sector Cyhoeddus

Peidiwch anghofio

GWEITHRED: Sicrhewch eich bod yn cydymffurfio â'r ddeddfwriaeth bwyd a chaffael ddiweddaraf – cysylltwch â'r Asiantaeth Safonau Bwyd os nad ydych yn sicr.

Canlyniadau allweddol

  • Mae contractau bwyd yn cydymffurfio â'r ddeddfwriaeth caffael a bwyd berthnasol.

Mae caffael yn y sector cyhoeddus yn cael ei lywodraethu gan Gyfarwyddebau Caffael yr UE a Rheoliadau Contractau Cyhoeddus 2015 sy'n eu trosi i gyfraith genedlaethol.  Rhaid i holl brosesau caffael cyhoeddus ddilyn egwyddorion Cytuniad yr UE, sef tegwch, peidio â gwahaniaethu, tryloywder a chymesuredd.  Darperir rhagor o wybodaeth yn yr isadrannau ategol a dolenni i'r Canllaw Cynllun Caffael Bwyd Cyffredinol er mwyn cyfeirio ato.

Ceir hefyd lawer o ofynion deddfwriaethol sy'n ymwneud â darpariaeth bwyd, diogelwch, ansawdd, labelu a chyfansoddiad.  Ceir crynodeb defnyddiol o ddeddfwriaeth yng Nghanllaw ar Gyfraith Bwyd yr ASB.

Rhaid i fusnesau bwyd gydymffurfio â'r ddeddfwriaeth amrywiol a sicrhau bod ganddynt system HACCP yn ei lle (trafodir hyn yn yr adran nesaf). Mae rhwymedigaeth ar sefydliadau'r sector cyhoeddus sy'n cyflenwi bwyd i gwblhau proses diwydrwydd dyladwy effeithiol i sicrhau ansawdd a chydymffurfiaeth eu cyflenwyr er mwyn lleihau unrhyw risgiau diogelwch i'w derbynwyr.

Mae Deddfwriaeth Hylendid Bwyd yn cael ei diweddaru'n rheolaidd. Bydd y Swyddog Iechyd yr Amgylchedd lleol yn gallu darparu cyngor a chanllawiau ichi ar y gyfraith a'i chymhwyso.  Yn ogystal, gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth ar wefan eich cyngor lleol.

Mae awdurdodau lleol yn gyfrifol am archwilio pob math o fusnes yn y diwydiant bwyd gan gynnwys Gwasanaethau Cyhoeddus a dyma rôl Safonau Masnach a Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd.

Mae'r adran hon yn trafod y ddeddfwriaeth sy'n berthnasol i gaffael yn y sector cyhoeddus a diogelwch bwyd, rôl yr ASB a gofynion diwydrwydd dyladwy yn fanylach.

Cau

Peidiwch anghofio…

Esc i gau