Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

Mae gwaith datblygu yn cael ei wneud ar y wefan hon i wneud yn siŵr ein bod yn parhau i ddarparu cyngor polisi a chanllawiau o ansawdd uchel ynglŷn â chaffael.  Yn ystod y cyfnod hwn mae’r dogfennau allweddol yn dal ar gael yn yr adran Pecyn Cymorth. Fe gewch ddolenni hefyd at wefan y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol dan ofal Llywodraeth Cymru ac at wefan Busnes Cymru, Llywodraeth Cymru. 

Rydym yn awyddus iawn i sicrhau bod y Canllaw Cynllunio Caffael ar gael ichi ar ei newydd wedd cyn gynted ag y bo modd, ond tra bo’r gwaith datblygu hwn ar y gweill anfonwch unrhyw ymholiadau am bolisi caffael atom drwy e-bost: VWPolicy@Wales.GSI.Gov.UK

Dewiswch Ganllaw Cynllunio i ddechrau

Pecyn Cymorth Polisi ac Adnoddau

Gweld y cyfan